Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010058 เสื้อ ไอ้พวกนักกิจกรรมออกมาเคลื่อนไหว เสื้อ SHT-POL-0058 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010059 เสื้อ ประชามติคือสิทธิ คืออนาคต เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010061 เสื้อ สกรีนลายมือทนายอานนท์ เสื้อ SHT-POL-0061 ไม่อยู่ฯ
0000010062 เสื้อ อีสานปฏิวัติ เสื้อ SHT-POL-0062 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010063 เสื้อ Constitution Politics เสื้อ SHT-POL-0063 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010064 เสื้อ กปปส. ลายรวงข้าว เสื้อ SHT-POL-0064 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010065 เสื้อ รักทักษิณ รักสมัคร เสื้อ SHT-POL-0065 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010066 เสื้อ ภาพล้อประยุทธ์บนกราฟฟิกคอมมิวนิสต์ เสื้อ SHT-POL-0066 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010067 เสื้อ Duckmocracy เสื้อ SHT-POL-0067 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010068 เสื้อ ยกเลิก 112 โดย Shirtpaganda เสื้อ SHT-POL-0068 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010069 เสื้อ ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร รูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เสื้อ SHT-POL-0069 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010070 เสื้อ Run Sunday เสื้อ SHT-POL-0070 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010071 วิ่งไล่ลุง เสื้อ SHT-POL-0171 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010071 เสื้อ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เสื้อ SHT-POL-0071 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010072 เสื้อ ภาพทักษิณ เสื้อ SHT-POL-0072 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010073 เสื้อ แมวกวักประชาธิปไตย เสื้อ SHT-POL-0073 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010074 เสื้อ Nipphan Submarine เสื้อ SHT-POL-0074 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010075 เสื้อ Bangkok Dangerous เสื้อ SHT-POL-0075 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010076 เสื้อ เดินเชียร์ลุง เสื้อ SHT-POL-0076 ไม่อยู่ฯ
0000010078 เสื้อ จิตร ภูมิศักดิ์ (สีแดง) เสื้อ SHT-POL-0078 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010079 เสื้อ จิตร ภูมิศักดิ์ (วันเกิด 90 ปี) เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010080 เสื้อ Darth Prayuth เสื้อ SHT-POL-0080 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010081 เสื้อ Vote No Thailand July 2016 เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010082 เสื้อ Red Revolution เสื้อ SHT-POL-0082 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010083เสื้อ เราไม่ทอดทิ้งกัน เสื้อ SHT-POL-0083 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ