Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010236 เสื้อ Free Thai Movement in Netherlands เสื้อ SHT-POL-0236 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010237 เสื้อ แอมมี่ The Bottom Blues เสื้อ SHT-POL-0237 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010238 เสื้อ ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ เสื้อ SHT-POL-0238 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010239 เสื้อ FreeArt No112 เสื้อ SHT-POL-0239 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010241 เสื้อ เบญจา อะปัญ เสื้อ SHT-POL-0241 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010242 เสื้อ เยาวชนปลดแอก (จัดทำโดยผู้ชุมนุม) เสื้อ SHT-POL-0242 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010243 เสื้อระดมทุน "ปล่อยเพื่อนเรา" ของศิลปิน PHAR เสื้อ SHT-POL-0243 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010244 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร เสื้อ SHT-POL-0244 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010245 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 2550 เสื้อ SHT-POL-0245 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010246 เสื้อ คัดค้าน 112 (Design ป้ายทางหลวง) เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010247 เสื้อ Johny Walker พระราชดำรัช ร.7 เสื้อ SHT-POL-0247 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010248 เสื้อ แดงเจียม เสื้อ SHT-POL-0248 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010249 เสื้อโหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 2550 เสื้อ SHT-POL-0249 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010250 เสื้อไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรรม เสื้อ SHT-POL-0250 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010251 เสื้อ Free Thailand Free Political Prisoners เสื้อ SHT-POL-0251 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010252 เสื้อ ประยุทธ์ออกไป เสื้อ SHT-POL-0252 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010253 เสื้อ วิวัฒนาการไพร่ โดยเยาวชนปลดแอก เสื้อ SHT-POL-0253 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010254 เสื้อ อานนท์ นำภา ของวงสามัญชน เสื้อ SHT-POL-0254 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010255 เสื้อ 2475 Democracy เสื้อ SHT-POL-0255 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010256 เสื้อ ทะลุแก๊ส เสื้อ SHT-POL-0256 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010257 เสื้อ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย III เสื้อ SHT-POL-0257 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010258 เสื้อ ยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เสื้อ SHT-POL-0258 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010259 เสื้อ ประณามรัฐเพิกเฉยต่อความรุนแรง เสื้อ SHT-POL-0259 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010264 ยิงกูจัง หยุด 2 มาตรฐาน เสื้อ SHT-POL-0264 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010265 The 2475 VANGUARD คณะราษฎร เสื้อ SHT-POL-0265 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ