Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010238 เสื้อ ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ เสื้อ SHT-POL-0238 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010239 เสื้อ FreeArt No112 เสื้อ SHT-POL-0239 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010241 เสื้อ เบญจา อะปัญ เสื้อ SHT-POL-0241 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010242 เสื้อ เยาวชนปลดแอก (จัดทำโดยผู้ชุมนุม) เสื้อ SHT-POL-0242 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010243 เสื้อระดมทุน "ปล่อยเพื่อนเรา" ของศิลปิน PHAR เสื้อ SHT-POL-0243 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010244 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร เสื้อ SHT-POL-0244 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010245 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 2550 เสื้อ SHT-POL-0245 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010247 เสื้อ Johny Walker พระราชดำรัช ร.7 เสื้อ SHT-POL-0247 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010248 เสื้อ SHT-POL-0248 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010249 เสื้อโหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 2550 เสื้อ SHT-POL-0249 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010250 เสื้อไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรรม เสื้อ SHT-POL-0250 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010251 เสื้อ Free Thailand Free Political Prisoners เสื้อ SHT-POL-0251 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010252 เสื้อ ประยุทธ์ออกไป เสื้อ SHT-POL-0252 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010254 เสื้อ อานนท์ นำภา ของวงสามัญชน เสื้อ SHT-POL-0254 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010255 เสื้อ 2475 Democracy เสื้อ SHT-POL-0255 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010256 เสื้อ ทะลุแก๊ส เสื้อ SHT-POL-0256 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010257 เสื้อ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย III เสื้อ SHT-POL-0257 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010258 เสื้อ ยกเลิก 112 ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เสื้อ SHT-POL-0258 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010259 เสื้อ ประณามรัฐเพิกเฉยต่อความรุนแรง เสื้อ SHT-POL-0259 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
000001200 เสื้อ ใจถึง พึ่งได้ วัน อยู่บำรุง เสื้อ SHT-POL-0200 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020010 เสื้อ ทะลุฟ้า เสื้อ SHT-SPG-0010 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020011 เสื้อ เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย เสื้อ SHT-SPG-0011 ไม่อยู่ฯ
0000020012 เสื้อ รัฐธรรมนูญก้าวหน้า เสื้อ SHT-SPG-0012 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020013 เสื้อ ลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการ เสื้อ SHT-SPG-0013 ไม่อยู่ฯ
0000020014 เสื้อขอนแก่นพอกันที เสื้อ SHT-SPG-0014 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ