Skip to main content

เสื้อที่ระลึกจากกิจกรรมเดินเชียร์ลุง กิจกรรมที่จัดขึ้นที่สวนลุมพินีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อแสดงความสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จัดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศในวันเดียวกันเพื่อขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ โดยกิจกรรมวิ่งไล่ลุงหลักที่กรุงเทพ จัดที่สวนรถไฟ มีนักการเมืองดัง เช่น ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขระนั้นเข้าร่วมด้วย

ประเภท