Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010226 เสื้อ Dictatorshit เสื้อ SHT-POL-0226 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010227 เสื้อเปื้อนคราบสีจากการชุมนุม 13 ตุลาคม 2563 เสื้อ SHT-POL-0227 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010228 เสื้อ ศักดินา เสื้อ SHT-POL-0228 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010229 เสื้อ ไผ่ ดาวดิน (อ๋องแอ๋งอีดิชัน) เสื้อ SHT-POL-0229 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010233 เสื้อ ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับ รัฐธรรมนูญรัฐประหาร เสื้อ SHT-POL-0233 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010234 เสื้อ เลือกตั้ง 62 เสื้อ SHT-POL-0234 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010236 เสื้อ Free Thai Movement in Netherlands เสื้อ SHT-POL-0236 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010237 เสื้อ: แอมมี่ The Bottom Blues เสื้อ SHT-POL-0237 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010238 เสื้อ ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ เสื้อ SHT-POL-0238 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010239 เสื้อ FreeArt No112 เสื้อ SHT-POL-0239 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010241 เสื้อ เบญจา อะปัญ เสื้อ SHT-POL-0241 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010242 เสื้อ เยาวชนปลดแอก (จัดทำโดยผู้ชุมนุม) เสื้อ SHT-POL-0242 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010243 เสื้อระดมทุน "ปล่อยเพื่อนเรา" ของศิลปิน PHAR เสื้อ SHT-POL-0243 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010244 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร เสื้อ SHT-POL-0244 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010245 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 2550 เสื้อ SHT-POL-0245 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010246 เสื้อ คัดค้าน 112 (Design ป้ายทางหลวง) เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010247 เสื้อ Johny Walker พระราชดำรัช ร.7 เสื้อ SHT-POL-0247 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010248 เสื้อ แดงเจียม เสื้อ SHT-POL-0248 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010249 เสื้อโหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร รัฐธรรมนูญ 2550 เสื้อ SHT-POL-0249 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010250 เสื้อ: ไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรรม เสื้อ SHT-POL-0250 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010251 เสื้อ Free Thailand Free Political Prisoners เสื้อ SHT-POL-0251 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010252 เสื้อ ประยุทธ์ออกไป เสื้อ SHT-POL-0252 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010253 เสื้อ วิวัฒนาการไพร่ โดยเยาวชนปลดแอก เสื้อ SHT-POL-0253 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010255 เสื้อ 2475 Democracy เสื้อ SHT-POL-0255 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010256 เสื้อ ทะลุแก๊ส เสื้อ SHT-POL-0256 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ