Skip to main content

เสื้อที่ทำมาเพื่อประกาศจุดยืนต่อกระบวนการยุติธรรมว่าให้ตัดสินคดีหรือพิจารณาคดีไปตามหลักการ

ประเภท