Skip to main content
รูปภาพ รายการ ประเภท บันทึก สถานะ
0000010242 เสื้อ เยาวชนปลดแอก (จัดทำโดยผู้ชุมนุม) เสื้อ SHT-POL-0242 ไม่อยู่ฯ
0000010244 เสื้อ โหวตล้มร่างรัฐธรรมนูญ คือล้มรัฐประหาร เสื้อ SHT-POL-0244 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010247 เสื้อ พระราชดำรัสรัชกาลที่ 7 เสื้อ อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010252 เสื้อ ประยุทธ์ออกไป เสื้อ SHT-POL-0252 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010254 เสื้อ อานนท์ นำภา ของวงสามัญชน เสื้อ SHT-POL-0254 ไม่อยู่ฯ
0000010255 เสื้อ 2475 Democracy เสื้อ SHT-POL-0255 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010256 เสื้อ ทะลุแก๊ส เสื้อ SHT-POL-0256 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000010257 เสื้อ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย III เสื้อ SHT-POL-0257 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020010 เสื้อ ทะลุฟ้า เสื้อ SHT-SPG-0010 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020011 เสื้อ เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย เสื้อ SHT-SPG-0011 ไม่อยู่ฯ
0000020012 เสื้อ รัฐธรรมนูญก้าวหน้า เสื้อ SHT-SPG-0012 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020013 เสื้อ ลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการ เสื้อ SHT-SPG-0013 ไม่อยู่ฯ
0000020014 เสื้อขอนแก่นพอกันที เสื้อ SHT-SPG-0014 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020015 เสื้อ พึงเป็นอยู่เพื่อราษฎร เสื้อ SHT-SPG-0015 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020016 เสื้อ Democracy Never Smile เสื้อ SHT-SPG-0016 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020017 เสื้อ History is not kind to men who play god เสื้อ SHT-SPG-0017 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020018 เสื้อ พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ไม่ใช่เผด็จการ เสื้อ SHT-SPG-0018 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
0000020019 เสื้อ กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย LLTD เสื้อ SHT-SPG-0019 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
00000226 เสื้อ Dictatorshit เสื้อ SHT-POL-0226 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
006001 สิ่งตกค้างจากสงครามเย็น ผ้าพันคอลูกเสื้อชาวบ้าน เครื่องประดับ ACO-0001 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
006002 สิ่งตกค้างจากสงครามเย็น อาร์มกระทิงแดง เครื่องประดับ ACO-0002 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
006003 สิ่งตกค้างจากสงครามเย็น ชามต่อต้านคอมมิวนิสต์ ภาชนะ WRE-0001 อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฯ
15 ปี ความตายที่ตากใบ 25 ตค 2547 ของสะสมเก็บมาจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพ 25 ตค 62 ป้ายประท้วง
กระดาษเอสี่ พิมพ์หน้า Thai in Exile หรือผูัลี้ภัยทางการเมืองไทย โปสเตอร์
กุญแจมือพลาสติก กุญแจมือ