Skip to main content

เสื้อ Free Thai Movement in Netherlands และลายด้านหลังมีข้อความ "ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง" คณะราษฎร ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

ได้รับบริจาคจากกลุ่มคนไทยใน Netherlands ที่จัดชุมนุมในช่วงปี 2563 - 2564

ประเภท

คำสำคัญ