Skip to main content

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐสังกัดกรมศิลปากร วัดถุจัดแสดงหลักในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือโบราณวัตถุที่ถูกขุดข้นพบในพื้นที่จังหวัดสงขลาและหัวเมืองสำคัญในภาคใต้ตอนล่าง แม้จำนวนวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ได้มากเทียบเท่ากับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่กรุงเทพ แต่ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาอยู่ที่แนวคิดในกา่รเปิดพื้นที่ให้ตัวพิพิธภัณฑ์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและธุรกิจท้องถิ่นในสงขลาผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกัน แทนที่จะเป็นเพียงพื้นที่เก็บรักษาและจัดแสดงวัตถุโบราณที่ลอยออกจากชีวิตและความเป็นมาเป็นไปของเมือง