Skip to main content

หลังมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผลการเลือกตั้งปรากฎว่าพรรคก้าวไกลได้รับที่นั่งในสภามากที่สุดจึงประกาศจะจัดตั้งรัฐบาล โดยรวบรวมเสียงจากพรรคการเมืองแปดพรรค ซึ่งมีทั้งอดีตพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่เช่น พรรคไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรม

ต่อมาในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลส.ส.ทั้ง 500 คน ซึ่งถือว่าจำนวนถึงเกณฑ์ที่จะสามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 โดยในวันดังกล่าวรัชกาลที่สิบเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดประชุมรัฐสภา จากนั้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จึงมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญได้แก่เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นประธานรัฐสภา ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติโดยตำแหน่งด้วย  พิพิธภัณฑ์สามัญชนชวนย้อนดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่บันทึก
เหตุการณ์รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา และการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งในปี 2562 และปี 2566

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 25 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดสมัยประชุม การประชุมรัฐสภา ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในการนั้นรัชกาลที่สิบทรงมีพระราชดำรัสต่อสมาชิกรัฐสภา เน้นย้ำเรื่องความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

“บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์ ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวร แก่อาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อทั่วหน้ากัน” 

การเลือกประธานรัฐสภา พ.ศ. 2562

หนังสือพิมพ์มติชน 27 พฤษภาคม  2562 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นประธานรัฐสภาด้วย ครั้งนั้นณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อชวน หลีกภัย  ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานรัฐสภา ขณะเดียวกัน ซูการ์โน่ มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ก็เสนอชื่อสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธานรัฐสภาด้วย ทำให้ต้องมีการลงคะแนนเลือกว่าบุคคลใดจะได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ผลปรากฎว่าชวน หลีกภัยได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน 258 เสียงต่อ 235 เสียง

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 4 กรกฎาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดสมัยประชุม การประชุมรัฐสภา ที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ในการนั้นรัชกาลที่สิบทรงมีพระราชดำรัสต่อสมาชิกรัฐสภา โดยทรงเน้นย้ำให้สมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไว้สูงสุด ความว่า

“บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2566 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ เพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ ให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้น ประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถ และความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป”

การเลือกประธานรัฐสภา พ.ศ. 2566

หนังสือพิมพ์มติชน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เสนอชื่อวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากในครั้งนี้ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งด้วย วันมูหะมัดนอร์ จึงได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยายตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562