Skip to main content

ตัวอย่างงานศิลปะ สร้างสรรค์โดยผู้เเข้าร่วมกิจกรรมของ Speedy Grandma ที่ให้ผู้ร่วมกิจกรรมวาดภาพแล้วนำไปติดบนกำแพงข้างหอศิลป์กรุงเทพ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563

วัสดุ กระดาษเอสี วาดด้วยสีและปากกาเมจิก

ประเภท