Skip to main content

คอลเลคชันป้ายไม้ ใช้ในการเคลื่อนไหวของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ในโอกาสต่างๆ ถ่ายเมื่อ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ชุมชนคลองไทรพัฒนา สุราษฎร์ธานี
 

ประเภท