Skip to main content

คำแถลงด้วยวาจา ของผู้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ภาพที่ 1 - 3 คำแถลงด้วยวาจาของยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

ภาพที่ 4 - 10 คำแถลงด้วยวาจาของจีรนุช เปรมชัยพร ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ 

Holding Number 

ภาพที่ 1 - 3 DOC-POL-STA-0001
ภาพที่ 4 - 10 DOC-POL-STA-0002 

วัสดุ กระดาษ A4 

Status In House

ประเภท