Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์กระบวนการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559
 

ปีที่ทำ/ใช้งาน  2559 
 

ผู้จัดทำ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
 

รายละเอียด การประชาสัมพันธ์กระบวนการการออกเสียงประชามติ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครในวันที่ 7 สิงหา 59 การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.


จำนวน 1 แผ่น 

หมายเหตุ: โปสเตอร์ที่ระบุข้างต้นเป็นโปสเตอร์เพียงบางส่วนในกิจกรรม

ประเภท