Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์รณรงค์เลือกตั้งนายรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาครั้งที่ 5  ปี 2556


ปีที่ทำ/ใช้งาน 2556
 

ผู้จัดทำ  -
 

รายละเอียด -  โปสเตอร์รณรงค์เลือกตั้งแห่งชาติครั้งที่ 5 กัมพูชา ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฏาคม 2556 ซึ่งระบุรายละเอียดคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งจำนวนหลายฉบับ ส่งผลให้ครั้งนั้นมีประชาชนชาวกัมพูชามาใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงร้อยละ 69.6  

จำนวน 1 แผ่น 

ขนาด 23*16 นิ้ว

หมายเหตุ: โปสเตอร์ที่ระบุข้างต้นเป็นโปสเตอร์เพียงบางส่วนในกิจกรรม

ประเภท

หมวดหมู่