Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์ภาพศิลปะชูสามนิ้ว


ปีที่ทำ/ใช้งาน 2563   


ผู้จัดทำ  -


รายละเอียด รับมาจากศิลปินช่างสักจากฉะเชิงเทรา 


จำนวน 1 แผ่น 

ประเภท

กิจกรรม