Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์ LOOKING THROUGH BARS HURTS 


ปีที่ทำ/ใช้งาน  2564


ผู้จัดทำ   แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย


รายละเอียด แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดแคมเปญ #ราษฎร ภายใต้ชื่อ “มองจากลูกกรงนั้นเจ็บปวด” (LOOKING THROUGH BARS HURTS) พร้อมเชิญชวนร่วมเขียนจดหมายออนไลน์เพื่อส่งกำลังใจถึงนักกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว และยังคงถูกจองจำอยู่ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด- 19 ที่ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเรือนจำ 
จำนวน 

จำนวน 3 แผ่น

หมายเหตุ: โปสเตอร์ที่ระบุข้างต้นเป็นโปสเตอร์เพียงบางส่วนในกิจกรรม

ประเภท

กิจกรรม