Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์รวมพลังกันต่อสู่หรือจะอยู่อย่างอดอยาก


รายละเอียด 

  • โปสเตอร์ในการร่วมเรียกร้องประเด็นเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน โดยมีข้อเรียกร้องคือ 
  • ประกันสังคมการว่างาน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท
  • ยกเลิกการจ้างงานแบบเหมาช่วงและการรับเหมาค่าแรงในกระบวนการผลิต
  • ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
  • ประกาศใช้พรบ.สถาบันความปลอดภัยฯ ตามข้อเสนอของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ
  • ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 200 บาทเท่ากันทั่วประเทศ
  • รับคนงานไลท์เฮาส์กลับเข้าทำงาน
  • ประกาศใช้พรบ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับของผู้ใช้แรงงาน

จำนวน 1 แผ่น 


หมายเหตุ: ไม่ทราบปีที่จัดทำและผู้จัดทำ

ประเภท