Skip to main content

วัตถุ โปสเตอร์ PROTECT OURVOTE 2023

ปีที่ทำ/ ใช้งาน 2023  

ผู้จัดทำ Phar ilaw 

รายละเอียด PROTECT OURVOTE 2023 THAT GENERAL ELECTION OBSERVATION VOLUNTEER CAMPAIGA คือโปสเตอร์รณรงค์จับตาการเลือกตั้งที่จัดทำขึ้นสื่อสารไปยังพื้นที่ต่างประเทศ 

หมายเหตุ: โปสเตอร์ที่ระบุข้างต้นเป็นโปสเตอร์เพียงบางส่วนในกิจกรรม

ประเภท

กิจกรรม