Skip to main content

เว็บไซต์ประชามติเป็นเว็บไซต์ที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จัดทำขึ้นเพื่อใช้รณรงค์ว่าหลังคสช.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จต้องให้มีการประชามติว่าประชาชนจะรับร่างรัฐธรรมนูญของคสช.หรือไม่ และเมื่อมีการประกาศว่าจะมีการทำประชามติแล้วเว็บไซต์นี้ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนต่างๆในร่างรัฐะรรมนูญและเปิดให้ประชาชนมาลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นใดในร่างรัฐธรรมนูญ ที่ต่อมาผ่านการประชามติประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ 2560 บ้าง

ประเภท

คำสำคัญ