Skip to main content

น่าจะทำขึ้นช่วงปี2557เพื่อเรียกร้องให้ใช้การเลือกตั้งหาทางออกให้ประเทศและประท้วงการกระทำของกลุ่มกปปส.ที่ต้องการให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ประเภท

คำสำคัญ