Skip to main content

เสื้อสกรีนภาพลายเส้นทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่ต่างประเทศหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

ประเภท