Skip to main content

เสื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับคนชู 3 นิ้ว คิดว่าดัดแปลงมาจากภาพถ่ายการชุมนุมเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ไม่ทราบผู้จัดทำและช่วงเวลาที่จัดทำ

ประเภท