Skip to main content

เสื้อคนมี Powder ทำโดยBOYA ในช่วงปี 2563 - 2564 คาดว่าทำเพื่อเสียดสีรัฐมนตรีที่มีข่าวว่าเคยเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพย์ติดและไม่การให้ข่าวในภายหลังว่าไม่ใช่ยาเสพย์ติดแต่เป็นแป้ง

ประเภท