Skip to main content

เสื้อ ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธคสช. (ลายคนถือป้าย) จัดทำโดย iLaw "ปลดอาวุธคสช." คือการรณรงค์ของ iLaw ที่เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 10000 คนร่วมเสนอร่างพ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย ในช่วงปี 2561 - 2562

 

ประเภท

คำสำคัญ