Skip to main content

ขอขอบคุณแฟนเพจจากปาตานีที่กรุณาส่งตัวอย่างป้ายที่ใช้ในแฟลชม็อบปัตตานีมาให้ อันที่แอดสะเทือนใจที่สุดสองอันคือโปสเตอร์สยาม ธีรวุฒิ นักเคลื่ิอนไหวทางเมืิองที่หายสาบสูญ ที่ด้านหลังโปสเตอร์ถูกเขียนว่า ชีวิตสั้น รัฐประหารยืนยาว และป้าย "ออกเถอะ เพื่ออนาคตหนู" ที่ดูจะสะท้อนเสียงแห่งความสิ้นหวังของผู้ร่วมชุมนุมรุ่นเยาว์ได้อย่างถึงที่สุด

คำสำคัญ