Skip to main content

เสื้อจากกลุ่ม ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน คกป.รณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยใช้กระบวนการเข้าชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50000 ชื่อ

ประเภท

คำสำคัญ