Skip to main content

เสื้อ เปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญแห่งชาติ (สีฟ้า) จัดทำโดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เป็นเสื้อใช้ระหว่างการรณรงค์เสนอร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติฉบับประชาชน

ประเภท

คำสำคัญ